SOCIETY OF ILLUSTRATORS
SALMAGUNDI CLUB
HUDSON MALONE
NYCOP LOGO